Европейски проект

Европейски социален фонд 2007 – 2013

 

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Наименование на проектаЗаедно за социална интеграция
Област Плевен, Община Левски, гр. Левски, с.Обнова, с.Градище, с.Асеновци.
12 месеца
Обща цел (цели):Да допринесе за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Специфични цели:

– Да се подобрят условията за равен достъп до образование и обучение и да се засили мотивацията за участие в образователния процес, чрез допълнителни занимания с децата и учениците от етническите малцинства.

– Формиране на толерантно отношение  у останалите деца към децата от етнически малцинства и значимост на човешката личност.

– Положително влияние върху родителите за ролята на възпитанието и обучението, и не на последно място – добър обществен отзвук.

Дейност І. Сформиране на екип за управление и отчитане на проекта.Дейност ІІ. Подобряване на вътрешна и външна среда.

Дейност ІІІ. Сформиране на групи от деца и ученици за създаване на клубове по интереси, и провеждане на срещи с родители на деца от малцинствени групи.

Дейност ІV. Допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

Дейност V. Наблюдение и контрол на клубовете по интереси.

Дейност VІ. Информация и публичност.

Целева група по проекта: Пряко и положително повлияни от проекта ще бъдат:

  1. Деца и ученици от етнически малцинствени групи (вкл. деца в ранна детска възраст от 3-6 год.) от 2 детски градини и 2 училища на територията на Община Левски:

– ЦДГ „Слънце” гр. Левски – 115 деца.

– ОДЗ „Локомотив” гр. Левски  16 деца.

– НУ „Христо Ботев” гр. Левски  41 ученици.

– ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова – 28 ученици.

Общо: 200 деца и ученици от малцинствени групи.

  1. Педагогически специалисти

– ЦДГ „Слънце” гр. Левски – 11 ръководители на клубове и 1 организационен ръководител.

– ОДЗ „Локомотив” гр. Левски  2 ръководители и 1 организационен ръководител.

– НУ „Христо Ботев” гр. Левски  3 ръководители и 1 организационен ръководител.

– ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова – 3 ръководители и 1 организационен ръководител.

Общо: 23 педагогически специалисти.

3. Родители на децата от етнически малцинствени групи.

– ЦДГ „Слънце” гр. Левски – 33 родители.

Общо: 33 родители на деца от малцинствени групи.

Общо целева група: 256 души

Проектът ще обхване общо 256 лица, представители на целевата група, като в дейности ще бъдат включени и деца, и ученици, които не са представители на целевата група, но тяхното участие ще допринесе за постигане целите на проекта. 

Наименование на дейността: Сформиране на групи от деца и ученици за създаване на клубове по интереси, и провеждане на срещи с родители на деца от малцинствени групи.
Цел на дейността: Постигане на интеграционен ефект, чрез включване в клубовете по интереси на деца и ученици, които не са от малцинствени групи
Описание и обосновка на дейността
1 Театрален клуб „Усмивка” – ще се обособят 2 ателиета в централната сграда /20 деца/ и филиал Левски – 15 деца. С театралната дейност децата по-лесно ще научат езика и ще опознаят характерните за техния и други етноси, литературни произведения и типични герои /запознаване с литературни произведения, които имат аналог в българския, турския и ромския фолклор, гледане на филмирани приказки на народите, драматизиране на отделни моменти от тези произведения /театър на маса и театър с кукли /пред родителите/,  драматизиране на авторизирана от учителките приказка „Птицата на щастието”, с персонажи от изучаваните произведения.
2 Клуб „Дъга за фолклор” – ще се обособят 3 ателиета във филиала в гр. Левски /20 деца/, филиал с. Градище /22 деца/ и филиал с. Асеновци /25 деца/. Общо – 67 деца. Записване на СД 200бр./студийно, с безвъзмезното съдействие на Радио Левски/ – с песенен репертоар на група „Дъга” – български, ромски и турски песни, адаптирани за деца от предучилищна възраст. Те ще бъдат подарени на децата от целевата група, на другите групи от детското заведение, общинската администрация и други. Запознаване с различни обичаи.
3 Клуб „Рисувам света” – една група във филиал гр. Левски – 20 деца. Чрез допълнителното обучение по изобразителни дейности децата ще се научат да рисуват заедно и да изобразяват по своему близкия им социален свят. Ще се овладяват разнообразни техники на рисуване и апликиране, за да се прилагат избирателно от децата в сюжети, пейзажи, графични рисунки и апликации. Детските творби ще бъдат обединени в следните теми: „Моят свят”, „Светът  на другите”, „Светът е чудесен”. По всяка тема ще се представят изложби в детската градина и Общината. Финалната цел е изработване на най-дългата рисунка  „Заедно светът е чудесен”, в която ще се включат и децата от цялата детска градина.
4  Клуб „Виртуален свят” – филиал с. Градище. Децата ще  овладяват минимални умения за работа с компютър като ползват лицензирани софтуерни продукти, подходящи за възрастта им. За изява на придобитите знания и умения ще се проведе „виртуален урок” пред родителите – 8деца
5 Провеждане на екскурзии – ще се проведат екскурзии от външен изпълнител до три дистинации /общо 161 деца разделени всредно 25-26 деца в групи, като групите ще пътуват индивидуално/ – до гр. Плевен /посещение на Панорама и Картинна галерия/, гр. Ловеч /Куклен театър и стария град Вароша/ и до гр. Велико Търново /МОЛ – 3D DIGITAL CINEMA и Самоводската чаршия/.
6 Срещи с родители – ще се провеждат работни срещи с родители на деца от малцинствата, в които ще се предизвика активното им участие. Срещите във филиалните групи в с. Асеновци – 90 % роми и с. Градище – 74% роми, ще се провеждат на място.

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

На 6 и 7 април 2013г. в град Априлци се проведе планирано обучение на педагогически специалисти на тема “Интерактивни методи в мултикултурна среда”. Гост лектор бе доц. д-р Ицка Дерижан. Присъстваха 22 учители и директори на учебни заведения, осигуряващи ефективното изпълнение на проекта. Чрез педагогически тренинг, обучаващите се бяха въведени в спецификата на работа с деца от различни етнически групи. Учителите бяха запознати с теоретичните постановки за приложение на интерактивни методи в мултикултурна среда, базирайки се на Таксономията на Блум  и теорията за “Множествената интелигентност” на Хауърд Гарднър. По време на обучението бяха разисквани конкретни практически въпроси, свързани с провеждане на дейностите по проекта. В качеството си на организационен ръководител Наталия Христанова даде насоки за организирне на реалната работа на клубовете и ателиетата в ЦДГ “Слънце”.