ПОКАНА ЗА ВЕСЕЛ ДЕТСКИ КАРНАВАЛ

Posted on 25/06/2017 by Севдие Алиева

ПОКАНА             

                     Скъпи деца, уважаеми родители,

                     Имаме удоволствието да ви поканим да присъствате

             на „Весел карнавал” по проект:Учим заедно български език”,

             който се осъществява с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

                      Място: Дворът на ДГ Слънце”, гр. Левски

                      Дата: 29 юни 2017 г.

                      Час: 9:45 ч.

                       Наталия Христанова
                       Ръководител на Проект „Учим заедно български език”

      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.