ПРОЕКТ „УЧИМ ЗАЕДНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

Posted on 22/10/2016 by Севдие Алиева

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bd%d0%b0

Проект „УЧИМ ЗАЕДНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” 

1

финансиран с подкрепата на

 „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” /ЦОИДУЕМ/

                          Бенефициент: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”

                                        Обща стойност на проекта: 38 703,87 лв.

                           Начало на проекта: 1октомври 2016 г.

                           Край на проекта: 1 октомври 2018 г.

           Проектът е насочен  към осигуряване на благоприятни условия в детската градина за съвместна образователна дейност на деца с различен етнически произход, насочена към овладяване на книжовния български език, успешна социализация и равен старт за бъдеща учебна дейност.

        Ще изградим два клуба за допълнително обучение по български език – „Златното ключе“ – клуб за 4-5г. деца и клуб за 5-6 г. деца. Дейността на клубовете ще се провежда в централната сграда на детската градина в град Левски – мултифункционален кабинет, в продължение на 24 месеца. В целевата група ще участват общо 35 деца от български, ромски и турски произход, които не владеят добре български език. Дейността на клубовете ще бъде условно разделена на два периода – през учебно и неучебно време. През учебно време ще се провеждат занимания по български език с преобладаващи обучителни задачи. Водещо ще бъде обучението по български език чрез средствата на изкуството, игрови и практически технологии. В неучебно време, дейностите на клубовете ще имат повече развлекателен и социализиращ характер, свързан с практическото овладяване на българския език в нови житейски ситуации. Всеки месец ще се провежда „Детско утро”, извън детската градина. Ще се представят две мероприятия пред родителите и децата от детската градина – „Весел карнавал“ и финално състезание „Знаете ли, български ?“.    

     Ще се проведат обучения за педагози, насочени към  повишаване практическите им умения за работа в мултикултурна среда.

                 Клуб „Златно ключе” 4-5 г. 

                     Ръководител: Севдие Алиева

3

                Клуб „Златно ключе” 5-6 г. 

                    Ръководител: Виолета Видолова

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

           

         Екип на проекта:

       Ръководител: Наталия Христанова

2

                Ръководител на Клуб „Златно ключе” 4-5 г. : Севдие Алиева

                Ръководител на Клуб „Златно ключе” 5-6 г. : Виолета Видолова

                Счетоводител: Илиана Иванова

                Технически сътрудник : Аленка Михайлова 

За информация и контакти:http://slynce.info

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” ГР.ЛЕВСКИ
5900 гр.Левски, общ.Левски, обл.Плевен, ул.„Ал.Стамболийски”№14А

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bd%d0%b0

       До                                                        

      ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

      ФИРМИ    

На основание чл.20, ал.4,т.3 от ЗОП, ДГ “Слънце” гр.Левски в качеството си на Възложител, Ви кани да представите оферта за “Информация и публичност” по проект „Учим заедно български език” финансиран с подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/  при следните условия:

І.Предлаганата оферта трябва да съдържа:

  1. ЕИК;
  2. Представян на участника;
  3. 3. Декларации по чл.97, ал.5 и 6 от ЗОП;
  4. Декларация с предложение срок на валидност на офертата;
  5. Декларация с предложен срок за изпълнение на поръчката;
  6. 6. Ценово предложение, съгласно приложение №1

/Всички приложени копия на документи да бъдат заверени с вярно с оригинала, подпис и печат на участника /

ІІ. Критерии за оценка – Най – ниска цена .

ІІІ.Офертата да бъде представена на e-mail: hristanova_59@abv.bg

Тел.за връзка 0884474554 

НАТАЛИЯ  ХРИСТАНОВА

just

ДГ „СЛЪНЦЕ” гр.ЛЕВСКИ

 

Приложение 1

Ценово предложение за :

– Пресконференция при стартиране на проекта –  40 участника

– Пресконференция при приключване на проекта – 40 участника

– Изработване на 1 брой табела

– Изработване на 100 броя брошури

 

Максимална  стойност  – 730,00 лв./крайна стойност/

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.