ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ

—————————————————————————————————————

5900 гр.Левски, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”№14А, GSM 0885372201

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                 УТВЪРДИЛ!

                                                                                                                 ДИРЕКТОР    

                                                                                                                                         (Н. Христанова)

 ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА В

КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

  Настоящата Правила са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание № 2/04.11.2019г.

Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р България.

   Целите на правилата са да се:

 • гарантира правото на детето на достъп до подходяща информация и материали в мрежата;
 • осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за опасностите в интернет;
 • предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно поведение в компютърната мрежа в детската градина в интернет;
 • подобри координацията и отговорностите на участниците и/или всички заинтересовани страни.

             Съгласно чл. 18, т. 1 и 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, родителите имат първостепенна отговорност за осигуряване висшите интереси на детето да бъдат първостепенно съображение. Родителите или, според случая, законните настойници, попечители или други лица, при които детето е настанено, носят отговорност за отглеждането и развитието на детето.

            Държавата, чрез нейните органи, трябва да предприеме подходящи стъпки, за да подкрепи родителите при изпълнението на техните отговорности. Ако някои родители не могат или се затрудняват, то в тези случаи се намесват отговорните държавни институции, за да осигурят спазването на правата на детето и задоволяването на неговите нужди. Задължение на държавата е осигуряване развитието на институции, заведения и услуги. В тази връзка ролята на образователните институции е изключително важна и ключова. Те могат да допринесат за обучението и превенцията на рисковете не само на децата, но и на родителите, като по този начин могат да имат двойна полза за децата. В тази посока настоящите правила, дават основни познания за опасностите, които крие виртуалното пространство с цел осигуряване закрилата на детето от вредни за него информация, материали и контакти.

           Основните принципи за работа в компютърната мрежа в детска градина и в интернет са:

 1. Равен достъп на всички деца;
 2. Защита на децата от вредно или незаконно съдържание и информация като: самонараняване, търговия с наркотици, хазарт, пропагандиране на вредни и опасни навици и действия като анорексия, булимия, порнография, толериране на различни форми на насилие, проповядване на тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност. самоубийство и др.;
 3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност;
 4. Подготовка и контрол на децата за безопасно и отговорно поведение онлайн;
 5. Сътрудничество в дух на толерантност и добронамереност между детската градина и родителите/настойниците.

     Компютърната мрежа в детска градина се използва в педагогическите ситуации само за образователни цели. Цялата мрежа обхваща компютрите, свързани с кабелни и/или безжични връзки, ситуирани в компютърните кабинети, оборудвани класни стаи и административните помещения на образователната институция, както и устройствата (персонални смартфони, лаптопи и таблети) с безжичен достъп до интернет.

    Децата имат право на:

 1. Равен достъп до мрежата на образователната институция, с изключение на компютрите в административните помещения.
 2. Работа с устройствата (компютри, лаптопи и таблети) в мрежата с подкрепата на педагогически специалист.
 3. Обучение за безопасно и отговорно поведение в мрежата на образователната институция и в интернет.
 4. Информация за правилата за работа в мрежата.
 5. Сигурна цифрова среда в детската градина.
 6. Ползване на мобилните си устройства извън учебния процес, а при изрично указание на учител в учебна педагогическата ситуация за целите на учебния процес.

       ВАЖНО! Правилата за безопасна работа в интернет, които децата са задължени да спазват, се поставят на видно място в образователната институция, както и в компютърните кабинети, така и на сайта на детската градина. В началото на учебната година по подходящ начин всички деца и техните родители /настойници/ попечители се запознават с тях. Педагозите периодично напомнят за тях и за сигурността в интернет в подходящи форми и дейности, в които се включват децата и родителите им.

Част I. Отговорности на ръководителите на образователните институции, на професионалистите, работещи с деца и с информационно-комуникационни технологии (ИКТ)

    Директорът на детската градина:

 1. Организира дейността по изпълнението на тези правила, и осигурява достъп до компютърната мрежа, ефективен и постоянен контрол, планирането на мерки по организацията за спазване на правилата за работата на децата в мрежата и защита от вредно или незаконно съдържание в интернет.
 2. Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез мрежата на образователната институция.
 3. При констатиране на случаи на кибертормоз, незаконно съдържание и поведение в мрежата на образователната институция и/или в интернет уведомява незабавно компетентните органи – Дирекция „Социално подпомагане“, по местопребиваване на детето и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, специализираният отдел „Киберпрестъпност“ на МВР. В тези случаи оказва нужното съдействие на компетентните органи с цел установяване на извършителите и предприема мерки за противодействие и премахване на съответното съдържание от мрежата на образователната институция. Може да получава и консултантска помощ от Националния център за безопасен интернет.
 4. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на децата и родителите/настойниците с правилата за безопасна работа в мрежата.
 5. Осигурява отговорно лице (служител или нает външен специалист), което да изпълнява функциите на системен администратор.

      Учителите, педагогическите специалисти и ръководителите по направление ИКТ са длъжни да:

 1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в мрежата на образователната институция и в интернет.
 2. Осъществяват постоянно наблюдение и контрол върху работата на децата в мрежата на образователната институция в учебно време.
 3. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на децата до незаконно и вредно съдържание в мрежата.
 4. Уведомяват незабавно директора на детската градина при нарушаване на правилата, случаи на кибертормоз или при установяване на незаконно и вредно съдържание или поведение в мрежата.
 5. Оказват подкрепа на деца – обект на кибертормоз, чрез първоначална психологическа подкрепа от училищния психолог, чрез разговор от страна на педагог в детската градина за снижаване на напрежението у детето.
 6. Сигнализират при необходимост Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето с цел оценяване на нуждата от насочване към социални услуги за оказване на последваща подкрепа.

      Системният администратор (служител в образователната институция или нает външен  специалист):

 1. Осигурява общата безопасност и функционалност на мрежата.
 2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на децата до вредно или незаконно съдържание и поведение в интернет в съответствие с действащото законодателство на Република България.
 3. Извършва периодичен преглед на компютърната мрежа на образователната институция за наличие на възможни заплахи и рискове за сигурността на децата при работа в интернет.
 4. Следи трафика, осъществяван чрез компютърната мрежа на образователната институция.
 5. Предприема незабавни мерки за преустановяване на достъпа на децата до незаконно и вредно съдържание в мрежата.
 6. Уведомява незабавно директора на детската градина при случаи на кибертормоз, нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание или поведение в мрежата.
 7. Съдейства за установяване на извършители на кибертормоз и прилага мерки за ограничаване на такива случаи.

 Част II. Права и отговорности на родителите

Родителите имат право да:

 1. Получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в интернет в детската градина и вкъщи.
 2. Бъдат своевременно информирани, ако детето им е обект на кибертормоз в детската градина.
 3. Участват съвместно с ръководството на образователната институция при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца.
 4. Участват със свои предложения в определянето на правилата и мерките за безопасно използване на интернет в детската градина.
 5. Получат информация за информационно-сигнализационни платформи като gdbop.bg; www.cybercrime.bg; www.spasidete.com; www.safenet.bg; www.facebook.com/bgcybercrime.

Родителите  носят отговорност да:

 1. Помогнат на детето си да изгради умения за онлайн общуване и безопасно използване на интернет.
 2. Осъществяват постоянен контрол за сигурността на детето си в интернет.
 3. Проявяват интерес към активността на детето си в мрежата, включително и създаването на профили в социални мрежи и регистрации в сайтове и мобилни приложения, както и да разяснят последствията от създаването и/или разпространението на определено съдържание.
 4. При установяване, че детето им е жертва на кибертормоз, да сигнализират на отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (http://www.cybercrime.bg/bg), или Центъра за безопасен интернет (https://www.safenet.bg/), както и могат да потърсят съдействие от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето с цел оказване на психологическа подкрепа на детето. В този случай трябва да уведомя и директора на образователната институция.
 5. Съхраняват здравето на детето, като проследяват времето за използване на интернет.
 6. Уведомят директора на образователната институция, когато им стане известно, че детето им е обект на тормоз от друго дете, с което е в една и съща образователна институция.

 СХЕМА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ В СЛУЧАЙ НА КИБЕРТОРМОЗ