ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ

—————————————————————————————————————

5900 гр.Левски, общ. Левски, обл. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски”№14А,

GSM 0885372201

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ!                                                                                                                                          ДИРЕКТОР   

                                                                                                                                             (Н. Христанова)

  

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Настоящата Програмна система е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание №1/13.09.2019г. и утвърдена със Заповед №2/17.09.2019г. на директора

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмната система на ДГ „Слънце”  е продължение на „Стратегия за развитие на ДГ „Слънце” за периода 2016 – 2020г.”. Тя е цялостна концепция  за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко образователно направление, чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със:

 • Закона за предучилищното и училищното образование (2016 г.),
 • Наредба № 5 и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС (2016 г.),
 • Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование(2016 г.),
 • Наредба за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.

ІІ. ПРИОРИТЕТИ

Програмната система на ДГ „Слънце” е в съответствие с концепцията за развитие на детското заведение за постигане на главната цел, заложена в Стратегията:

     „Цялостно развитие на детската личност чрез придобиване на образователни компетенции, добро ниво на предучилищна подготовка и гражданско образование.” 

Тя се основава на комплексното и балансирано отношение към теоретичната и практическа страна на обучението и възпитанието в рамките на предучилищното образование.

Приоритети:

 • Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения по образователните направления и връзката между тях.
 • Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към образователния процес в училище.
 • Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, умения и отношения.
 • Осигуряване на образователен процес, съобразен с образователните направления и образователните ядра, определени от ДОС (2016 г.).
 • Осигуряване на взаимодействие между дейностите на детето, в съответствие с задачите по образователни направления и образователните ядра към всяко направление.
 •  Приложение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, съобразени с възрастта на децата и постигане на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование.
 • Активното присъствие на игрови подходи в образователния процес по всички направления.
 • Осигуряване на баланс между Програмната система – от една страна и от друга – необходимостта от усъвършенстване и актуализиране на стратегията за развитие на детската градина.

За реализиране на заложените приоритети основно се прилагат познавателни книжки от поредицата „Чуден свят” на издателство „Просвета” и от поредицата „Приятели” на издателство „Клет – България”, както и електронните им версии. В процеса на педагогическо взаимодействие могат да се ползват и други образователни, литературни и електронни източници, подходящи за деца от предучилищна възраст, съобразени с изискванията на МОН.

ІІІ. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Хуманно-личностен:

 • поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие
 • гарантиране равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на учене и научаване

Концептуален и интегративен – представяне на образователното съдържание в система и осигуряване на взаимна връзка между образователните направления и образователните ядра

Тематичен – съобразяване на образователното съдържание по всички образователни направления с обща тема; създаване на оптимални условия за постепенно надграждане на знания, умения и отношения чрез различни активности

Подход на взаимоотношение дете-култура – формиране на съвкупност от общочовешки качества, които да регулират взаимодействието между детската личност и заобикалящата го среда

Диференциран – съобразяване с възрастовите и специфични характеристики на децата от конкретната група

Индивидуален – приемане на индивидуалния темп на развитие на всяко дете

Иновативен – прилагане на съвременни педагогически технологии, стимулиращи познавателния интерес на децата и ефективността на образователния процес

ІV. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Педагогическото взаимодействие в ДГ „Слънце” се организира в основни форми и в допълнителни форми.

    Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време, предимно сутрин, и осигуряват постигането на компетентностите по образователни направления. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

    Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират както в учебното време, така и в неучебно време. Чрез допълнителните форми се цели:

 • разширяване и усъвършенстване на отделни компетентности, придобивани чрез педагогическите ситуации;
 • гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
 • развитие на играта във всичките и разновидности;
 • личностно развитие и разнообразяване живота на детето.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации, предимно в следобедните часове. Включват се игрови и практически форми  за допълнително овладяване на книжовен български език; игри и упражнения за разширяване и усъвършенстване на придобити компетентности по образователно направление „околен свят” и  по образователно направление „математика”; работа по проекти – вътрешно-образователни проекти (ВОП) и външни, насочени към гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; творческите игри (сюжетно-ролеви, конструктивни, игри-драматизации).

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Разпределението на педагогическите ситуации отговаря на изискванията на Наредба № 5 за предучилищното образование от 03.06.2016г. При определяне на хорариума на педагогическите ситуации на конкретната група, водещи са: преобладаващият брой на децата по възраст и процента деца, невладеещи добре книжовен български език.

V.1. ХОРАРИУМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ГРУПИ

Направление І „а”

3г.

ІІ „а”

4г.

ІІ „б”

3-4г.

ПГ „а”

5г.

ПГ „а”

5-6г.

ПГ

„б”

5-6г.

Група

3-6г.

с.Асеновци

Група

3-6г.

с.Градище

Български език и литература 1 2 2 2 3 3 3 3
Математика 1 1 1 2 3 3 3 3
Околен свят 1 2 2 2 2 2 2 2
Изобразително изкуство 2 2 2 2 2 2 2 2
Музика 2 2 2 2 2 2 2 2
Конструиране и технологии 1 1 1 2 2 2 2 2
Физическа култура 3 3 3 3 3 3 3 3
Общо  за седмицата 11 13 13 15 17 17 17 17

 

V.2. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ ПО ГРУПИ – ПРИЛОЖЕНИЕ  

VІ. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

       Тематичното разпределение по образователните направления за всяка възрастова група е съобразено с примерните тематични разпределения на издателство Просвета – познавателни книжки от поредицата „Чуден свят”/ПГ „б” 5-6г. и Група 3-6г. Филиал с. Асеновци/ и на издателство „Клет – България” – познавателни книжки от поредицата „Приятели”/ПГ „а” 5г.; ПГ „а” 5-6г. , Група 3-6г. Филиал с. Градище/.

Характеризира се с: – ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми и седмици; принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро; очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема.

 

VІІ. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проследяването на постиженията на децата от предучилищното образование се провежда от учителите на групите в съответствие с очакваните резултати по всички образователни направления. Периодичността на проследяване постиженията на децата е следната: в началото на учебната година (входно ниво) и в края на учебната година (изходно ниво). Индивидуалните резултати на всяко дете от входно и изходно ниво, както и обобщените анализи на входното и изходно ниво на децата от групата се вписват в дневника на групата. Резултатите на всяко дете от входно и изходно ниво се съхраняват в  личното му портфолио. Детското портфолио в хартиен вариант е основна форма за проследяване развитието на детето и своеобразен запис на детското развитие от І група до постъпването му в І клас.

Ползват се следните методи за проследяване постиженията на децата: педагогическо наблюдение; познавателна задача-тест от ползваните познавателни книжки „Чуден свят” и „Приятели”, продукти от дейността на децата – на хартиен носител и снимков материал.

Резултатите от постиженията на децата се оценяват по единна скала, обща за детската градина:

 • високо ниво(от 67% до 100%) – покрива ДОИ във висока степен, справя се самостоятелно
 • средно ниво от (от 34% до 66%.) – покрива ДОИ в средна степен; справя се с насочващи въпроси
 • ниско ниво (от 0 до 33%) – покрива ДОИ в ниска степен; справя се с помощ от учителя

В детската градина се извършва ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата, в периода от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина. Оценяването се провежда от педагогически специалисти, които са преминали специализирано обучение чрез скрининг за определяне на риск от възникване на обучителни затруднения. Резултатите от оценяването се използват единствено за определяне на дейности за подкрепа за личностно развитие на детето.

На децата, на които предстои постъпване в І клас, се измерва и степента на училищна готовност на изходно ниво чрез „Стандартизиран тест за диагностика на готовността на децата за училище”. Резултатите от измерване на училищната готовност се съхраняват в личното портфолио на всяко дете и служат при изготвяне на удостоверенията за завършена подготвителна група.

VІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Предучилищното образование, като процес на възпитание, социализация и обучение на децата, се осъществява при взаимодействие и сътрудничество със семейството. Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

    Основна цел: Създаване на позитивна среда за общуване, сътрудничество, доверие и споделена  отговорност със семейството.

            Задачи:

 1. Провокиране на интереса на родителите към основните приоритети и дейности на детската градина и групата.
 2. Повишаване на педагогическата култура на родителите.
 3. Осигуряване на баланс между традиционните и нетрадиционни форми на сътрудничество.

             Форми на сътрудничеството и взаимодействие:

 • индивидуални консултации;
 • родителски срещи;
 • анкети с родители;
 • обучения за родители от външни лектори, специалисти в областта на педагогиката, психологията и здравеопазването;
 • „дни на отворените врати” – открита практика пред родителите
 • празници, развлечения и други атрактивни форми;
 • електронна форма на комуникация чрез сайта на детската градина и други електронни портали

Всяка група самостоятелно изготвя план за сътрудничество със семейството, съобразен с механизма на взаимодействие на детската градина и предложенията на родителите. Изпълнението им се отчита периодично пред Педагогическия съвет.