Стратегия за развитие за периода 2016 г. – 2020 г.

Posted on 27/12/2015 by Севдие Алиева

Стратегия за развитие

за периода

2016 г. – 2020 г.

Дата на издаване: 30.11.2016 г.

снимка - Христанова

Уважаеми Колеги,

Уважаеми Родители,

       Нашият екип влага максимални усилия за удовлетворяване потребностите на децата от съвременно предучилищно образование, изискванията на родителите и обществото.

 Наталия Христанова

Директор на ДГ „Слънце”

 

Стратегията е водещ ориентир в нашата бъдеща дейност, защото:

 • Очертава ясно посоката и отговорностите на всички служители на ДГ „Слънце”.
 • Осигурява прозрачност пред обществото и родителите.
 • Отговаря на нарастващите изисквания за постигане на качествено образование и предучилищна подготовка.
 • Предполага реализиране на личностно-ориентирания подход към децата.
 • Гарантира добри резултати.
 • Създава собствен облик в условията на конкурентна среда.

 

Стратегията е отворена динамична система и може да бъде променяна.

Очакваме вашата обратна връзка, за да можем да отговорим на вашите нужди, но и да постигнем тези високи цели чрез съвместно партньорство.

От името на целия екип на ДГ „Слънце”

С уважение,

Наталия Христанова

just

 

 

 

2. МИСИЯ

„Да служим на обществото чрез осигуряване на добро гражданско възпитание и качествена предучилищна подготовка”

2.  ВИЗИЯ

„Да развием ДГ „Слънце” като най-желано и атрактивно място за деца и родители, лидер в Община Левски, с  утвърден авторитет в Плевенска област”

 3. ЦЕННОСТИ:

Ориентираност към детето, целяща развитие на:

– умения за учене чрез практическа и игрова дейност;

– комуникативни умения на роден език;

– добра подготовка за училищна дейност;

– граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;

– естетическо съпреживяване на света;

– комуникативни умения на чужд език;

– предприемачество.

 • Равен достъп за деца и родители
 • Доброволно сътрудничество и партньорство
 • Прозрачност и обратна връзка
 • Екипност

 4. ВРЪЗКА НА СТРАТЕГИЯТА С ПРИОРИТЕТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО

В съдържателен и действен план, набелязаните приоритети на ниво детска градина са базирани на национални, регионалните и общински стратегии и политики в образованието.

Основни ориентири:

 • „Закон за предучилищното и училищно образование”
 • „Европейска рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот”

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

Стратегическите приоритети са насочени в 3 перспективи:

 • „Детето в центъра”
 • „Детето преди училище”
 • „Детето в 21 Век”

5.1. „ДЕТЕТО В ЦЕНТЪРА” или 

как да поставим личностно-ориентирания модел в основата на учебно-възпитателния процес, предвиждаме следните дейности :

 • Осигуряване на здравословен начин на живот чрез:

– спазване на здравно-хигиенни норми;

– здравословно хранене;

– балансиран дневен режим;

– двигателна активност.

 • Поставяне на децата в активна действена позиция чрез:

– използване на ефективни модели на педагогическо взаимодействие;

– запазване водещата роля на играта в цялостния учебно-възпитателен процес;

– създаване на условия за развитие и изява на индивидуалните заложби на всяко дете (участие в концерти, конкурси, изложби и др.);

–  осигуряване на учител по музика в подготвителните групи.

 • Изграждане на ценностна система у децата чрез:

– разработване на авторска програма на детската градина по гражданско възпитание – „НИЕ И СВЕТЪТ”;

– реализиране на програмата „НИЕ И СВЕТЪТ” чрез вътрешно-образователни проекти (ВОП), допълнителни форми и дейности.

 • Осигуряване на благоприятни условия за професионално израстване на педагогическите специалисти чрез:

– оказване на методическа помощ на младите специалисти – консултативна дейност на директора;

– определяне на наставници на младшите учители;

– ефективна контролна дейност на директора;

– вътрешен обмен на добри практики;

– участие в обучения от специализирани институции;

– участие в квалификационни форми, форуми и конференции на общинско, областно, национално и международно ниво.

 • Сътрудничество с организации за работа по европейски проекти.
 • Партньорство и сътрудничество със семейството, училището, правителствени и неправителствени организации на територията на Община Левски.

 5.2. ДЕТЕТО ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ! или

осигуряване на максимално добри условия за предучилищна подготовка

Дейности за осъществяване:

 • Осигуряване на високо квалифицирани учители чрез вътрешно-квалификационна дейност и външна квалификация от специализирани институции;
 • Провеждане на контролна дейност, насочена към проверка нивото на обща и специална подготовка на децата за училище;
 • Постигане на висок ръст на обща и специална училищна готовност:

– учене чрез практическа и игрова дейност;

– интерактивните методи на преподаване и използването на ИКТ;

– индивидуална и диференцирана работа.

 • Достигане на добри комуникативни умения на български език чрез допълнителни дейности по проекти и по НП «С грижа за всеки ученик», Модул 2;
 • Изграждане на елементарни умения по предприемачество чрез дейности по програма „Джуниър Ачийвмънт – България”;
 • Създаване на условия за изучаване на чужд език;
 • Сътрудничество и приемственост с училищата;
 • Консултативта дейност със семейството.

 5.3. „ДЕТЕТО В 21 ВЕК”

Модернизиране на детската градина

Дейности за осъществяване:

 • Основен вътрешен ремонт на Филиал гр. Левски;
 • Обновяване на дворните  пространства в Централната сграда и Филиал гр. Левски;
 • Вътрешно обзавеждане с мебели и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания и хигиенни норми – ІІ „б”; ПГ „а” 5г.; Филиал с. Асеновци;
 • Сътрудничество с Община Левски и неправителствени организации за работа по външни проекти.

 6. Подсигуряване въвеждането на стратегията

 1.  Отговорник за въвеждането на стратегията е директорът.
 2. Основен инструмент са годишните планове за цялостната дейност на детската градина от 2015г. до 2018г.
 3. В края на всяка календарна година се провежда контролна среща, публикува се кратък отчет с цел комуникация с персонала, родителите и гражданите.
 4. Последната ревизия на стратегията се публикува на видно място на територията на детското заведение.