ЕДИНСТВО И ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ КЛАСИЧЕСКИТЕ И ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА „ПЧЕЛИЧКИ“

През изминалата 2021 г. в група „Пчелички“ продължава да се осигурява единство и приемственост между класическите и интерактивните методи на обучение. Стимулира се както индивидуалността, така и груповата работа в екип. Един от актуалните интерактивни методи на обучение е методът на проектите или проектно базираното обучение.
През месец септември малките пчелички стартираха два взаимно свързани авторски eTwinning проекти – STEM@HOME и Innovative technologies – STEM training.
Те са продължение на приключили национални проекти през изминалата година, които са се разраснали в европейски.
Проектите имат за цел повишаване качеството на предучилищното образование и осигуряване цялостното развитие на детската личност чрез прилагане на иновативни образователни практики. Реализиране на нова педагогическа технология, съобразена с учебното съдържание и принципите за учене чрез игра, действие и преживяване.
С този проекти се цели да се приложат иновативни STEM практики в обучението от трета възрастова група. Така се променя процеса на учене на новото поколение деца и им се предоставя възможността да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания.
През месец октомври, децата от групата, заедно с децата от група „Лъвчета” започнаха дейности по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, Модул 2: „Иновативна детска градина”.
Проектът цели изпробване на модел за детска градина, подчинен на основните принципи на STEM обучението, в две подготвителни групи на ДГ „Слънце”. Въвеждането на модела се осъществява чрез изпълнение на допълнителни дейности по „Математика”, „Околен свят”, „Конструиране и технологии”, „Изобразително изкуство”, интегрирани спрямо принципите на STEM обучението. Осигуряването на двигателна активност е планирано за провеждане в преобладаващата част от дейностите по другите образователни направления.
За осъществяване на проектните дейности е изграден STEM център, тематично разположен в две занимални. Всяка от тях е обзаведена според основните изисквания на този вид обучение: математически и логически игри, материали за природни науки, конструктори /Lego, Polidron, логически и др./.
Очакваните резултати от дейностите са свързани с повишаване дигиталните компетентности на децата, стимулиране на аналитично и критично мислене, творчески подход и изградена иновативна, образователна среда.
Родителите са част от проектните дейности чрез пряко участие в ситуациите или провеждане на занимания в къщи.
Въвеждането на STEM обучение в детската градина води до повишена мотивираност и пряка ангажираност на деца, родители и учители.
Развитието на дигитални, математически и езикови компетентности са предпоставка за качествен образователен процес в детската градина.

Снимки