Детето в XXI век

Posted on 02/01/2008 by admin

ОТЧЕТ

за изпълнението на „Стратегия за развитие на ЦДГ „Слънце”

2011-2014г.

 

Приоритет 3. „ДЕТЕТО В 21 ВЕК”

Модернизиране на интериора и екстериора на детската градина

 

По планираните дейности към 1.12.2012г. е извършено:

• Вътрешно обзавеждане с мебели и техника, отговарящи на съвременните изисквания и хигиенни норми:

-90% обзаведен център по предучилищна подготовка във Филиал гр.Левски

-основен ремонт и пълна промяна на интериора във Филиал с.Градище

-основен ремонт и смяна на балатум на три групи в централната сграда

-ново вътрешно обзавеждане с мебели и постеловъчен инвентар /маси,легла,дюшеци,чаршафи,бюро,подвижен шкаф”Магазин”/ в ПГ 5г.

-промяна на игрово-образователното пространство и въвеждане на т.н. ”кабинетна система”, адаптирана към условията на детската градина

-обзавеждане с компютърни конфигурации-3 групи в централната сграда и интернет в ПГ „а” 6г.

• Търсене на възможности за по-ефективно прилагане системата на делегиран бюджет в частта ”местна дейност”- 100% изразходване на средствата за 2012г.

• Активно сътрудничество с Училищното настоятелство, Общината и неправителствени организации за работа по външни проекти

УН- фактически не функционира.

Като партньор на Община Левски- спечелен проект „Заедно за социална интеграция”.

• Саниране на централната сграда на детската градина-през 2013г. по европейски проект на Община Левски.

• Обновяване на дворните  пространства-предстои през 2013г. със собствени средства и европейски проект на Община Левски

 

НАТАЛИЯ ХРИСТАНОВА

Директор на ЦДГ „Слънце”

ДЕКЕМВРИ 2012г.