Отчет за изпълнение на стратегия за развитие на ЦДГ ”Слънце

Posted on 08/10/2013 by admin

Отчет за изпълнението на „Стратегия за развитие на ЦДГ ”Слънце” – 2011/2014г.

1. По първи стратегически приоритет „ДЕТЕТО В ЦЕНТЪРА”:

-Изготвен доклад и презентация за авторския модел на детската градина „Работа по вътрешно- образователен проект”, което ще бъде рамката на програмата на детската градина „Подай ръка”

-Реализирана квалификация на педагогическия екип/ директор, учители/ във висока степен- /69% от екипа са участвали във въшни квалификационни форми в страната и чужбина/

-Спечелена първа награда на областен конкурс за дидактични постери с фотоалбум и презентация „Природата през фотообектива”

-Променяне моделите на педагогическо взаимодействие от педагозите в посока повишаването на детската активност и използване на разнообразни и иновативни методи и средства- /резултати от контролната дейност на директора/

-Спазване на балансиран дневен режим с акцент на двигателната активност

-Повишаване заинтересоваността на родителите и партньорството със семейството/реализирани плановете за сътрудничество със семейството и вътрешно- образователни проекти във всички групи/

-Участие на децата от ПГ”а” в конкурси и изложби и спечелена награда от Тодор Здравков Дафинов от национален конкурс за детска рисунка

-Финансирани са и стартираха два външни проекти по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул”Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”- Любенова, Василева

2. По втори приоритет „ДЕТЕТО ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ”

-През изминалата учебна година е отделено по- специално внимание на общата психологическа подготовка на децата за училище чрез използване на интерактивни и практико-изпробващи методи и средства

-Всички деца от подготвителните групи на детската градина имат училищна готовност и покриват държаните образователни изисквания по всички направлени

-Поставен е акцент на обучението български език и литература във всички групи- завишен хорариум на ситуациите по БЕЛ от І до ПГ

-Създадени са условия за по- пълен обхват на подлежащите на задължително обучение 5 – 6г. , което доведе до претоварване на групите над норматива/ПГ а, ПГ б, Филиал Градище/

-Проведени са неколкократни посещения в домовете и разговори с родителите на 5г деца от Филиал Асеновци за задължителния характер на предучилищната подготовка, но резултатите към момента не са удовлетворителни

-Започна изграждането на център по предучилищна подготовка във Филиал Левски, оборудван частично с мебели, отговарящи на съвременните изисквания и хигиенни норми

3. По трети стратегически приоритет „ДЕТЕТО В 21 ВЕК”

-Очаква се финансиране на проект за саниране на централната сграда в гр. Левски от Американското посолство през 2011г.

-Извършени са частични ремонти/ вътрешни и външни/в четирите сгради на детската градина

-Всички дворни пространства и уреди се поддържат и обновяват

-Управлението на делигирания бюджет към момента е успешно като всички планирани средства за издръжка на детското заведение в частта „местна дейност” са усвоени.

НАТАЛИЯ ХРИСТАНОВА

Директор на ЦДГ”Слънце”